Een Inleiding tot de Bijbel: Wat is de Bijbel?
(An Introduction to the Bible:
What is the Bible?
)

Het woord “Bijbel” stamt uit de Latijnse en Griekse woorden die “boek” betekenen, en dat is een passende naam omdat de Bijbel het boek voor alle mensen in alle tijden is. Het is een boek als geen ander, een klasse apart.

De Bijbel bestaat uit zesenzestig verschillende boeken, waaronder wetboeken, zoals Leviticus en Deuteronomium, historische boeken, zoals Ezra en Handelingen, poëtische boeken, zoals de Psalmen en de Klaagliederen, profetische boeken, zoals Jesaja en Openbaring, biografieën, zoals Matteüs en Johannes, en epistels (formele brieven), zoals Titus en Hebreeën.

De Schrijvers
Ongeveer 40 verschillende menselijke schrijvers leverden een bijdrage aan de Bijbel, die over een tijdsperiode van ongeveer 1500 jaar werd geschreven. De schrijvers waren koningen, vissers, priesters, overheidsbeambten, boeren, herders en artsen. Uit al deze verscheidenheid komt een ongelooflijke eenheid naar boven, waarin gezamenlijke thema's verweven zijn.

De eenheid van de Bijbel is te wijten aan het feit dat de Bijbel uiteindelijk slechts één schrijver heeft – God Zelf. De Bijbel is “door God ingegeven” (2 Timoteüs 3:16). De menselijke schrijvers schreven precies wat God wilde dat zij zouden schrijven, en het resultaat was het perfecte en heilige Woord van God (Psalm 12:7; 2 Petrus 1:21).

De indeling
De Bijbel is verdeeld in twee hoofdgedeelten: het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Kort gezegd is het Oude Testament het verhaal over een natie, en het Nieuwe Testament het verhaal over een Mens. Die natie was Gods manier om de Mens – Jezus Christus – ter wereld te brengen.

Het Oude Testament beschrijft de stichting en het behoud van de Israëlische natie. God beloofde dat Hij Israël zou gebruiken om de hele wereld te zegenen (Genesis 12:2-3). Nadat Israël als natie was gesticht, schoof God binnen die natie een familie naar voren via welke die zegening zou komen: de familie van David (Psalm 89:4-5). Vervolgens werd uit die familie van David een Man beloofd die de beloofde zegening zou brengen (Jesaja 11:1-10).

Het Nieuwe Testament geeft ons de details over de komst van die beloofde Man. Zijn naam is Jezus. In Zijn perfecte aardse leven vervulde Hij de profetieën van het Oude Testament, stierf Hij om de Redder te worden en stond Hij weer op uit de dood.

Het Centrale Karakter
Jezus is het centrale karakter in de Bijbel – het hele boek gaat werkelijk over Hem. Het Oude Testament voorspelt Zijn komst en bereidt het toneel voor op Zijn intrede in de wereld. Het Nieuwe Testament beschrijft Zijn komst en Zijn werk om onze zondige wereld verlossing te brengen.

Jezus is meer dan een historisch figuur; sterker nog, Hij is meer dan een mens. Hij is God in een menselijk lichaam en Zijn komst was de belangrijkste gebeurtenis in de geschiedenis van de wereld. God Zelf werd een mens om ons een duidelijk, begrijpelijk beeld te geven van wie Hij is. Wat is God voor iemand? Hij is net als Jezus; Jezus is God in een menselijke gedaante (Johannes 1:14, 14:9).

Een Korte Samenvatting
God schiep de mens en plaatste hem in een perfecte omgeving; maar de mens kwam tegen God in opstand en “viel” zo uit de positie die God voor hem bedoeld had. Vanwege de zonde plaatste God de wereld onder een vloek, maar zette onmiddellijk een plan in werking om de mensheid en de schepping tot de oorspronkelijke heerlijkheid te herstellen.

Als onderdeel van Zijn plan voor deze verzoening, riep God Abraham op om Babylonië te verlaten en naar Kanaän te gaan (rond 2000 voor Christus). God beloofde Abraham, zijn zoon Isaak en zijn kleinzoon Jakob (ook wel Israël genoemd) dat Hij de wereld via hun nakomelingen zou zegenen. Israëls familie emigreerde van Kanaän naar Egypte, waar zij uitgroeiden tot een heel volk.

Rond 1400 voor Christus bracht God de nakomelingen van Israël onder leiding van Mozes uit Egypte en gaf hen het Beloofde Land, Kanaän, als hun bezitting. Via Mozes gaf God het volk van Israël de Wet en sloot een verbond (testament) met hen. Als zij trouw zouden blijven aan God en de afgoderij van de omliggende volkeren niet zouden volgen, dan zou het hen goed gaan. Als zij God de rug zouden toekeren en afgoden zouden aanbidden, dan zou God hun volk vernietigen.

Zo'n 400 jaar later, tijdens de heerschappijen van David en zijn zoon Salomo, was Israël uitgegroeid tot een groot en machtig koninkrijk. God beloofde David en Salomo dat een van hun nakomelingen als een eeuwige koning zou heersen.

Na de heerschappij van Salomo splitste de Israëlische natie zich in tweeën. De tien stammen in het Noorden werden “Israël” genoemd en het duurde ongeveer 200 jaar voordat God over hun afgoderij oordeelde. Assyrië nam Israël rond 721 voor Christus in en voerde de bevolking in gevangenschap af. De twee stammen in het Zuiden werden “Juda” genoemd. Juda bleef langer overeind, maar ook zij keerden God uiteindelijk de rug toe. Het volk van Juda werd rond 600 voor Christus door Babylonië als gevangenen afgevoerd.

Zo'n 70 jaar later bracht God heel genadig een restant van de ballingen terug naar hun eigen land. Jeruzalem, de hoofdstad, werd rond 444 voor Christus herbouwd en Israël kreeg opnieuw een nationale identiteit. En hiermee wordt het Oude Testament afgesloten.

Het Nieuwe Testament begint zo'n 400 jaar later met de geboorte van Jezus Christus in Bethlehem. Jezus was de beloofde nakomeling van Abraham en David, Degene die Gods plan om de mensheid vrij te kopen en de schepping te herstellen zou uitvoeren. Jezus voltooide trouw Zijn werk – Hij stierf voor de zonde en stond weer op uit de dood. De dood van Christus is de basis voor een nieuw verbond (testament) met de wereld. Alle mensen die in Jezus geloven zullen van hun zonden gered worden en eeuwig leven.

Na Zijn wederopstanding stuurde Jezus Zijn discipelen de wereld in om het nieuws over Zijn leven en Zijn reddende kracht te verspreiden. De discipelen van Jezus gingen inderdaad alle kanten op om het goede nieuws over Jezus en de verlossing van de mens te verkondigen. Zij reisden door Klein-Azië, Griekenland en het hele Romeinse Rijk. Het Nieuwe Testament wordt afgesloten met een voorspelling over de terugkeer van Jezus, om over de ongelovige wereld te oordelen en om de schepping van de vloek te bevrijden.

 

Gebruikt met toestemming van www.gotquestions.org/nederlands/

 

 
GotQuestions.org

sharing-your-faith

All About God
 

Scripture taken from the
New King James Version.
Copyright ©
1979, 1980, 1982
by Thomas Nelson, Inc.
Used by Permission.
All rights reserved.

Navigation Tips

Since visitors use different browsers and monitors, and have different preferences in how they navigate through a website, we've provided multiple ways to progress through the studies on KnowingJesusChrist.com.

1) For those who find drop-down, slide-out menus convenient, just hover over the category (menu link on the top bar) and sub-category (menu link in the drop down list).  If there is an arrow to the right of the item, the articles in that category will slide out.  (If there is no arrow, just click on the item.)  Click on any article to read it.  If you have a "wheel mouse," you should be able to roll it toward you to see more of the drop-down menu.

2) If you are unable to see all the drop-down or slide-out items (or just prefer a different way of navigating), click on the category (menu link on the top bar), then on any sub-category in the list that appears.  You will see a list of articles to choose from OR use our Site Map.

3) Most studies are part of a series (category or sub-category).  Each article within the category has a link to the next article so you can progress easily to the next study.

4) At the top of the page, you will also notice "Breadcrumbs" that show which category and sub-category you are in.  You may click on those links to return to the "parent" category or sub-category list.

5) ANSWERS to Review Questions and Quizzes are found in links at the end of the Review Questions or Quiz.  They may also be accessed by clicking on the category (which will show a list of all articles in the category).  The link at the end of the article will cause a pop up window to appear so you may easily refer to other pages on the site; the link in the Category list will open a normal page.

If you're looking for a particular topic, word, or phrase, try the Search feature in the right column.

Close this box by clicking on the top (dark brown) part again.