Hoe kunnen we in Christus Groeien

(How to Grow in christ)

Zes Disciplines in het leven van een christen

 

“Maar groei in de genade en kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid! Amen.” 2 Petrus 3:18.

 

Wat hebben we nodig om te groeien in Jezus Christus? Er zijn zes essentiële disciplines die je moet ontwikkelen als je wilt opgroeien tot een volwassen christen.

 
I. Om te groeien moeten we goed eten. De Bijbel!
“Het gebod Zijner lippen heb ik niet weggedaan; de woorden van Zijn mond heb ik weggelegd en verborgen, meer dan het mij toegewezen deel.” Job 23:12.

 

“Zodra Uw woorden gevonden werden, at ik ze op, en Uw woord was mij tot vreugde en tot blijdschap van mijn hart; want Uw Naam is over mij uitgeroepen, o HEERE, God van de legermachten!” Jeremia 15:16.

 

“En nu, broeders, ik draag u op aan God, en aan het woord van Zijn genade, aan Hem Die bij machte is om u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden.” Handelingen 20:32.

 

“Want hoewel u, gelet op de tijd, leraars zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben, en niet vast voedsel. Ieder immers, die van melk leeft, die is onervaren in het woord van de gerechtigheid; want hij is een kind. Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel, voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed kwaad.” Hebreeën 5:12-14.

 

“Zo leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord opdat u daardoor mag opgroeien; Indien u tenminste geproefd hebt, dat de Heer goedertieren – vol goedheid – is.” 1 Petrus 2:1-3.

 

II. Om te groeien moeten we goed ademhalen. Gebed!

“Had ik in mijn hart onrecht op het oog gehad, de Heere zou mij niet hebben gehoord.” Psalm 66:18.

 

“Roep tot Mij, en Ik zal u antwoorden, Ik zal u grote en onbegrijpelijke dingen bekend maken, die u niet weet.” Jeremia 33:3.

 

“Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en u zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden. Want ieder, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, hem zal opengedaan worden.” Mattheüs 7:7, 8.

 

“Tot nu toe hebt u niets gebeden in Mijn Naam; bid, en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden.” Johannes 16:24.

 

“Wees in geen ding bezorgd; maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.” Filippenzen 4:6, 7.

 

“Bid zonder ophouden.” 1 Thessalonicenzen 5:17.

 

III. Om te groeien moeten we geestelijk gezond zijn. Belijden van Zonde!

“Mijn zonde maakte ik U bekend, mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei: Ik zal mijn overtredingen belijden voor den HEERE. En U vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde.” Psalm 32:5.

 

“Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, zal barmhartigheid verkrijgen.” Spreuken 28:13.

 

“Als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven, en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” 1 Johannes 1:9.

 

IV. Om te groeien hebben we een zorgzame kerk nodig. Gemeenschap!
“En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden.” Handelingen 2:42.

 

“God is getrouw, door Wie u geroepen bent tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer.” 1 Korintiërs 1:9.

 

“Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw. En laten we op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer, als u de grote dag ziet naderen.” Hebreeën 10:23-25.

 

“Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook u met ons gemeenschap zou hebben, en deze onze gemeenschap is ook met de Vader, en met Zijn Zoon Jezus Christus.” 1 Johannes 1:3.

 

V. Om te groeien moeten we regelmatig trainen. Redelijke dienst!
“De HEERE, uw God, moet u vrezen; Hem moet u dienen, aan Hem moet u zich vasthouden en bij Zijn Naam moet u zweren.” Deuteronomium 10:20.
 
“Dien den HEERE met blijdschap, kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang.” Psalm 100:2.
 
“Maar nu zijn wij ontslagen van de wet, gestorven aan datgene waaraan wij vastgebonden zaten, zodat wij in nieuwheid van geest dienen, en niet in oudheid van letter.” Romeinen7:6.
 
“Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. En wordniet aan deze wereld gelijkvormig; maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.” Romeinen 12:1, 2.
 
“Want zij vermelden zelf over ons, hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen; en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Die Hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, Die ons verlost van den komende toorn.” 1 Thessalonicenzen 1:9, 10.
 
“Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden, en daardoor God dienen op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied.” Hebreeën 12:28.

 

VI. Om te groeien moeten we geven. Getrouwe Rentmeesterschap!
“Geef aan hem die iets van u vraagt, en keer u niet af van hem die van u lenen wil.” Mattheüs 5:42.
 
“En de Heere zei: Wie is dan de trouwe en verstandige rentmeester, die de heer over zijn huisbedienden zal aanstellen, om aan hen op de juiste tijd het voedsel te geven dat hun toekomt? Zalig is de slaaf, die door zijn heer bij zijn komst zo handelend aangetroffen zal worden. Werkelijk, Ik zeg u dat hij hem over al zijn bezittingen zal aanstellen.” Lukas 12:42-44.
 
“Laat ieder mens ons zo beschouwen, namelijk als dienaren van Christus en beheerders van de geheimenissen van God. En verder wordt van de beheerders verlangd dat zij betrouwbaar blijken te zijn.” 1 Korinthiërs 4:1, 2.
 
“Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief.” 2 Korinthiërs 9:7.
 
“Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God.” 1 Petrus 4:10.

 

Een behulpzame suggestie.

Raak betrokken bij een kleine groep medegelovigen. Vraag hen om voor je te bidden, met je mee te gaan en je liefdevol wijzen op je verantwoordelijkheid voor groei en vooruitgang.

 

 
GotQuestions.org

sharing-your-faith

All About God
 

Scripture taken from the
New King James Version.
Copyright ©
1979, 1980, 1982
by Thomas Nelson, Inc.
Used by Permission.
All rights reserved.

Navigation Tips

Since visitors use different browsers and monitors, and have different preferences in how they navigate through a website, we've provided multiple ways to progress through the studies on KnowingJesusChrist.com.

1) For those who find drop-down, slide-out menus convenient, just hover over the category (menu link on the top bar) and sub-category (menu link in the drop down list).  If there is an arrow to the right of the item, the articles in that category will slide out.  (If there is no arrow, just click on the item.)  Click on any article to read it.  If you have a "wheel mouse," you should be able to roll it toward you to see more of the drop-down menu.

2) If you are unable to see all the drop-down or slide-out items (or just prefer a different way of navigating), click on the category (menu link on the top bar), then on any sub-category in the list that appears.  You will see a list of articles to choose from OR use our Site Map.

3) Most studies are part of a series (category or sub-category).  Each article within the category has a link to the next article so you can progress easily to the next study.

4) At the top of the page, you will also notice "Breadcrumbs" that show which category and sub-category you are in.  You may click on those links to return to the "parent" category or sub-category list.

5) ANSWERS to Review Questions and Quizzes are found in links at the end of the Review Questions or Quiz.  They may also be accessed by clicking on the category (which will show a list of all articles in the category).  The link at the end of the article will cause a pop up window to appear so you may easily refer to other pages on the site; the link in the Category list will open a normal page.

If you're looking for a particular topic, word, or phrase, try the Search feature in the right column.

Close this box by clicking on the top (dark brown) part again.