İNANÇ BİLDİRGEMİZ

Faith Statement

 KUTSAL KİTAP: (Kitab-ı Mukaddes)

The Bible

Kutsal Kitap, --Eski ve Yeni Antlaşma olmak üzere --Tevrat, Mezmurlar (Zebur), Peygamberlerin Yazıları ile İncil'den ibarettir ve tümüyle TANRI'nın esinidir.

Bu nedenle inanç, ibadet ve uygulamayla ilgili her konuda güvenilir ve tek yetkili kaynak olduğuna inanıyoruz. (Luk.24:27+44; 2. Tim.3: 16-17; 2:Pet.l.19-21).
 

TANRI:

God
Tek bir TANRI'nın var olduğuna inanıyoruz!

O Özünde tektir ama tekliğinde, Kendini BABA (görünmez ÖZ), OĞUL (Tanrısal SÖZ) ve Kutsal RUH (Tanrısal GÜÇ) olarak açıklamıştır (Yar.1:1-3; Yasa. Tek.6:4; Mat.28: 19; Mar.12:29).

TANRI evreni var eden, koruyan ve devam ettiren yüce Yaratan'dır.

TANRI SEVGİDİR (1. Yuh.4.8+ 16); bu nedenle kendi varlığını açıklar ve İnsanları sonsuz mutluluğa kavuştururken veya yargılarken mutlak kudretine ve sonsuz kayrasına göre adil davranır. (1.Tim.2.5; 2.Kor.13.14).

 

İNSAN:

Mankind
İnsan'ın, TANRI'nın benzeyişinde (Yar.l:26-27), Yaratana İzzet ve yücelik verip (Yeş.43:7) TANRI'yla bir sevgi ilişkisinde yaşaması için (Yer.31:33; Yuh.3:16) yaratıldığına inanıyoruz.

Ancak insanın günah işlediği için bedensel ve ruhsal bir ölümle TANRIdan koparak Uzaklaştığına ve bütün İnsanların bu yüzden günahlı bir doğa ile dünyaya geldiklerine, düşünce, söz ve eylemlerinde günahlı olduklarına inanıyoruz. (Yar. 1:26-27; Rom.3: 10-18+23).

Bu yüzden her bir insan TANRI katında suçlu olmakla birlikte doğal haliyle TANRI'nın azabı ve yargısı altındadır. (Yuh.3: 18+36; Efes.2: 1-2).

 

İSA MESİH:

Jesus Christ
İSA MESİH'in bütün peygamberlerce ilan edilen Kurtarıcı, ve TANRI'nın eze1i-ebedi Sözü (Kelam) olduğuna inanıyoruz. Bu Söz, beden alıp dünyamıza bir insan olarak gelmiştir (Yuh.l:1-3, 14+18). Kendisine 'TANRI'nın Oğlu' unvanı verilmesi bu ruhsal anlamdadır.

İSA MESİH'in insanların günahlarını bağışlatıcı kurban olarak çarmıhta öldüğüne, üçüncü gün ölümü ve Şeytanı yenerek dirildiğine inanıyoruz (Rom.5: 18; 1.Kor.15:3-4; İbr.2:14; 5:9-10).

Bu kurban, insanı günahın gücünden ve suçundan arındıracak güçtedir. Ahiretteki ebedi azaptan kurtarabilecek tek çaredir. Bütün insanları sonsuza dek kurtarmak için tümüyle gerekli ve yeterlidir.

RAB İSA MESİH'in gökyüzüne yükseldiğine, bütün güç ve yetkinin üzerinde yücelmiş olduğuna, TANRI'nın sağında Yüce Başrahibimiz ve Aracımız olarak görev yaptığına inanıyoruz (Elç.l:9-10; Efes.l:20-21; İbr.4:14; 8:1; 1.Yuh:2.1).

KURTULUŞ:

Salvation
İnsanın kurtuluşunun yalnızca TANRI'nın İSA MESİH'te sunduğu kurtuluş armağanına iman etmekle gerçekleştiğine inanıyoruz.

Günahlı durumunu anlayıp tamamen çaresiz durumda olduğunu kavrayan insan, içten bir pişmanlıkla tövbe edip Mesih'e İman etmekle kurtulabilir. Günaha sırt çevirip kendi iyi işlerine dayanmadan, ancak ve ancak çarmıha gerilmiş ve ölümden dirilmiş olan İSA MESİH'e İman ederek TANRI'nın kayrasıyla aklanır, Kutsal RUH'tan doğar ve TANRI'nın çocuğu olur!

Günahlı insanın TANRI'yı tanımak, O'nunla barışarak günahlarından arınmak ve sonsuz kurtuluşa kavuşmak için bundan başka bir çaresi yoktur!

İnanlı kurtulmuş olmasının sonucu olarak, RAB'bin önceden hazırladığı ve O'nu hoşnut eden iyi işlerin yolunda yürür. (Yuh.l:12; 3:3-5; 14.6; Tit.3:5; Elç.2:38; 4:12; Efes.2:8-10)
 

KUTSAL RUH:

The Holy Spirit
Kutsal RUH'un sonsuza dek kilise (inanlılar topluluğu) ile birlikte olduğuna, kiliseyi tüm gerçekte eğittiğine ve yönlendirdiğine inanıyoruz (Yuh.l4 : 26;16:13 ) 

Kutsal RUH kilisenin ortak yararı için çeşitli armağanlar verir; inanlı1arı kiliseye ve yeryüzüne hizmet etmek amacıyla donatarak yönlendirir. (Rom 12:6-8; 1.Kor. 12:4-11; Efes.4:11-12).

İSA MESİHe iman eden herkes, Kutsal RUHu karşılıksız olarak alır. Kutsal RUH inanlıların ,ç,nde yaşayarak, inanlıyı içten değiştirerek MESİHe benzer bir hale getirmek için çalışır, sonsuz yaşam güvencesi verir ve tanıklıkta bulunmak üzere doğaüstü bir şekilde güçlendirir.

Kutsa1 RUH ayrıca insanlara günah, doğruluk ve gelecek yargı konularında suçluluklarını gösterir (Yuh. 14:26; 16:7+13; Elç. 10: 19-20; 1.Kor:3. 16; 2.Kor. 1:22; Ga1.5:22-25; Elç. 1:8; Yuh. 16:8-11).

 

Kilise:

The Church

MESİH'in bedeni olan tek ve evrensel bir kiliseye inanıyoruz. Kilise bir bina değildir; İSA MESİH'e iman eden insanlar topluluğudur. Kilisenin seçilmiş bir soy, kralın rahipleri, kutsal bir ulus ve TANRI'nın öz halkı olduğuna inanıyoruz.

Kilise, MESİH İSA'nın köşe taşı olduğu elçiler ve peygamberlerden oluşan bir temel üzerine bina edilmektedir. Kilise tek bir ümit, tek bir beden, tek bir RUH ve tek bir vaftizle birleşmiştir.

Kilisenin başı MESİH'tir, kilise O'na bağlıdır ve O'nun sözünü dinler.

TANRI farklı yerlerdeki İnanlıları kendi yetkisini, kişiliğini, yaşamım ve gücünü yerel kiliseler oluşturarak görsel bir şekilde insanların yaşamına ulaştırmak amacıyla birleşmeye çağırmıştır (I.Kor.l:2; Efes.l:22-23; 2:19-22; 4:4-6; 5:22-32; I.Pet:2.5-10).

 

RAB İSA MESİH'in Tekrar Gelişi:

The Second Coming of the Lord Jesus Christ
RAB İSA MESİH'in, topluluğunu kendi yanına almak için, gözle görülür bir biçimde kişisel ve öz insan bedeniyle gökyüzünden yeryüzüne kudret ve görkemle geleceğine inanıyoruz (Mat.24:30-31; Elç.1: 11; 1.Sel.4: 13-18)

 

YARGI ve SONSUZLUK:

Judgment and Eternity

Her şeyin sonunda bütün İnsanların ölümden dirileceğine, İSA MESİH'e İman ederek kurtulmuş olanların sonsuz bir mutluluk, kaybolmuş olanların ise sonsuz bir utanç yaşayacakları ebediyetin başlayacağına inanıyoruz (Mat.25:46; Yuh.5:28-29; 2.Sel.l:9; Vahiy 21:1-7; 22: 1-5).

 
GotQuestions.org

sharing-your-faith

All About God
 

Scripture taken from the
New King James Version.
Copyright ©
1979, 1980, 1982
by Thomas Nelson, Inc.
Used by Permission.
All rights reserved.

Navigation Tips

Since visitors use different browsers and monitors, and have different preferences in how they navigate through a website, we've provided multiple ways to progress through the studies on KnowingJesusChrist.com.

1) For those who find drop-down, slide-out menus convenient, just hover over the category (menu link on the top bar) and sub-category (menu link in the drop down list).  If there is an arrow to the right of the item, the articles in that category will slide out.  (If there is no arrow, just click on the item.)  Click on any article to read it.  If you have a "wheel mouse," you should be able to roll it toward you to see more of the drop-down menu.

2) If you are unable to see all the drop-down or slide-out items (or just prefer a different way of navigating), click on the category (menu link on the top bar), then on any sub-category in the list that appears.  You will see a list of articles to choose from OR use our Site Map.

3) Most studies are part of a series (category or sub-category).  Each article within the category has a link to the next article so you can progress easily to the next study.

4) At the top of the page, you will also notice "Breadcrumbs" that show which category and sub-category you are in.  You may click on those links to return to the "parent" category or sub-category list.

5) ANSWERS to Review Questions and Quizzes are found in links at the end of the Review Questions or Quiz.  They may also be accessed by clicking on the category (which will show a list of all articles in the category).  The link at the end of the article will cause a pop up window to appear so you may easily refer to other pages on the site; the link in the Category list will open a normal page.

If you're looking for a particular topic, word, or phrase, try the Search feature in the right column.

Close this box by clicking on the top (dark brown) part again.