İsa Mesih’in İyi Haberi

 

Kutsal Kitap’ın en önemli çağrısı, İsa Mesih’in görkemli Müjdesi’dir. Öğrencilerine verdiği son buyruk, “dünyanın her yanına gitmeleri ve Müjde’yi bütün yaratılışa duyurmaları idi.” Markos 16:15. Bu, İsa Mesih hakkında herkesin işitmesi gereken mesajdır. Bu yüzden “bu göğün altında, insanlara bağışlanmış, onları kurtarabilecek hiç bir ad yoktur.” Elçilerin İşleri 4:12.

O, şimdiye kadar yaşamış olan ünlü kişiler arasında Tek’tir. O’nun yaşamı ve öğretişi, insanları temel olarak en çok etkileyen öğretiştir. Uluslar O’nun doğumu aracılığı ile zamanı belirlerler. O’nun çekiciliği ırkları, kültürleri ve ulusal sınırları aşar. İnsanlar, başka hiç kimsede bulamadıklarını O’nda bulmuşlardır.

Şimdiye kadar hiç kimse İsa’nın öğrettiği gibi öğretmedi. Şimdiye kadar hiç kimse O’nun yaşadığı gibi yaşamadı. Şimdiye kadar hiç kimse O’nun sevdiği gibi sevmedi. Dünya tarihinde O’na benzeyen hiç kimse yoktur. O kimse ile kıyaslanamaz!

 

O Kimdir

İsa, Tanrı’nın Oğlu Mesih’tir

İsa, bir gün öğrencilerine şunu sordu: “Halk, İnsanoğlu’nun kim olduğunu söylüyor?” Öğrencileri şu karşılığı verdiler: “Kimi Vaftizci Yahya, kimi İlyas, kimi de Yeremya ya da peygamberlerden biridir diyor.” Bu yanıtların hepsi elbette yanlıştı. İsa devam etti: “siz ne dersiniz? Sizce ben kimim?” Simun Petrus yanıt verdi: “Sen, yaşayan Tanrı’nın Oğlu Mesih’sin.” İsa ona şöyle dedi: “Ne mutlu sana, Yunus oğlu Simun! Bu sırrı sana açan insan değil, göklerdeki Babam’dır. Ben de sana şunu söyleyeyim, sen Petrus’sun ve ben kilisemi bu kayanın üzerine kuracağım. Ölüler diyarının kapıları ona karşı direnemeyecek.” Bakınız Matta 16:13-18.

İsa’nın Kendisi, Tanrı’nın Oğlu olduğunu iddia etti. Başkahin Kayafa’nın önünde yargılanırken, O’na şu soru soruldu: “Söyle bize, Tanrı’nın Oğlu Mesih sen misin?” İsa karşılık verdi: “Söylediğin gibidir.” Rab, küfretmek ile suçlandı ve küfretmenin cezası ölümdü. Matta 26:63-68.

İsa, aynı zamanda, Baba-Oğul ilişkisinden de sık sık söz etti. Yahudiler bu nedenle O’nu Kendisini Tanrı ile bir tutmakla suçladılar. İsa’dan başka kim şu sözleri söyleyebilirdi?

Baba nasıl ölüleri diriltip onlara yaşam veriyorsa, Oğul da dilediği kimselere yaşam verir. Baba kimseyi yargılamaz, bütün yargılama işini Oğul’a vermiştir. Öyle ki herkes Baba’yı onurlandırdığı gibi Oğul’u da onurlandırsın. Oğul’u onurlandırmayan, O’nu gönderen Baba2yı da onurlandırmaz.” Yuhanna 5:21-23.

 

İsa Mesih Tanrı’dır

 

Elçi Yuhanna müjdesine başlar: “Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı ile birlikte idi ve Söz Tanrı idi. “ Yuhanna 1:1. İsa Mesih, “ İnsan olup aramızda yaşayan Söz’dür. O’nun yüceliğini – Baba’dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğlun yüceliğini – gördük.” Yuhanna 1:14.

Tanrı’yı yalnız O’nun Kendisini açıkladığı yerde bulabiliriz. Yalnızca İsa,”Beni görmüş olan, Baba’yı görmüştür” diyebilirdi. Yuhanna 14:9. Oğul, Baba’yı tanıttı. Elçi Pavlus bu konuyu şöyle dile getirdi: “Görünmeyen Tanrı’nın görünümü, bütün yaratılışın ilk doğanı O’dur. Nitekim yerde ve gökte, görünen ve görünmeyen her şey – tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar – O’nda yaratıldı. Her şeyden önce var olan O’dur ve her şey varlığını O’nda sürdürmektedir.” Koloseliler 1:15-17.

“Çünkü Tanrılığın bütün doluluğu bedence O’nda (Mesih’te) bulunuyor.” Koloseliler 2:10. O, hem gerçekten Tanrı ve hem de gerçekten insandır. İsa, beden almış Tanrı’dır!

 

 

O Ne Yaptı

İsa Mesih Bizim
Günahlarımız İçin Öldü

Tüm insanlığın ortak bir sorunu vardır. “Hiç ayrım yoktur. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı’nın yüceliğinden yoksun kaldı.” Romalılar 3:22,23. “Doğru kimse yok, tek kişi bile yok.” Romalılar 3:10. Günah, insan yaşamının vazgeçilemez bir gerçeğidir.

Günah, bazı sonuçlara neden olmuştur. “Günah, bir insan (Adem) aracılığı ile ve ölüm de günah aracılığı ile dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi. Romalılar 5:12. “Günahın ücreti ölümdür.” Romalılar 6:23.

Herkesin ölüm ile bir randevusu vardır. “İnsanın bir kez ölmesi sonra da yargılanması kaçınılmazdır.” İbraniler 9:27. Tanrı’nın adil yargısından hiç kimse kaçamayacaktır.

Kendinizi iyi işler aracılığı ile kurtaramazsınız. Kutsal Kitap bu konuyu net olarak ifade eder: “Hiç kimse Yasanın gereklerini yaparak aklanmaz.” Galatyalılar 2:16. “ama Kurtarıcımız Tanrı doğruluk ile yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhameti ile bizi kurtardı.” Titus 3:5. Eğer siz iyi işleriniz aracılığı ile kendinizi kurtarabilecek olsaydınız, sizce, İsa çarmıha gider miydi? Pavlus bu soruyu yanıtlar: “Tanrı’nın lütfunu geçersiz saymış değilim. Çünkü aklanma Yasa aracılığı ile sağlanabilseydi, o zaman Mesih boş yere ölmüş olurdu.” Galatyalılar 2:21.

Bir Kurtarıcıya ihtiyacınız var. Sizin yerinize geçerek sizin günahlarınız için ölen İsa’yı göz önüne alın. “Evet, biz daha çaresiz iken, Mesih belirlenen zamanda tanrısızlar için öldü. Bir kimse doğru insan için güç ölür ama iyi insan için belki biri ölmeyi göze alabilir. Tanrı ise, bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor: Biz daha günahkar iken, Mesih bizim için öldü.” Romalılar 5:6-8. İsa, biz güçsüz, Tanrısız ve hala günahkar iken bizim için öldü.

Tanrı yalnızca bize olan sevgisi hakkında konuşmadı. O, bu sevgiyi gösterdi. Tanrı’yı biz sevmiş değildik, ama O bizi sevdi ve Oğlu’nu günahlarımızı bağışlatan kurban olarak dünyaya gönderdi. İşte sevgi budur.” 1.Yuhanna 4:10. Bu sevgi Tanrısı Kendisini tüm insanlığın günahı ve kurtuluşu için derde soktu.

Çarmıhın vaaz edilmesi, elçi Pavlus için en önemli konu idi. Pavlus şunları yazdı: “Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim: Kutsal Yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü.” 1. Korintliler 15:3. Mesih, bizim günahlarımız için öldü!

 

İsa Mesih
Ölümden Dirildi

Çarmıh, mesajın yalnızca yarısıdır. Diriliş, mesajın ikinci yarısıdır. İsa’nın ölümü ve dirilişi birbirlerinden ayrılamazlar. “Ve gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi.” 1. Korintliler 15:4.

İsa, Yuhanna 10:17 ve 18 ayetlerinde şaşırtıcı bir iddiada bulundu: “canımı tekrar geri almak üzere veririm. Bunun için Baba beni sever. Canımı kimse benden alamaz; ben onu kendiliğimden veririm. Onu vermeye de tekrar geri almaya da yetkim var. Bu buyruğu Babam’dan aldım.” Bu sözleri İsa’dan başka kimse söyleyemezdi.

İsa, hayvanları ve para bozanları Yeruşalim’deki tapınaktan dışarı attığı zaman, dirileceğini önceden bildirdi. Yahudilere şöyle dedi: “Bu tapınağı yıkın, üç günde onu yeniden kuracağım.” Onlar, “İsa’nın Kendi bedeni olan tapınaktan söz ettiğini” anlamadılar. Yuhanna 2:19,21. Daha sonra yazıcıların bazılarına ve Ferisilere şu sözleri ile bir belirti verdi: “Kötü ve vefasız kuşak bir belirti istiyor! Ama ona peygamber Yunus’un belirtisinden başka bir belirti gösterilmeyecektir. Yunus nasıl üç gün üç gece o koca balığın karnında kaldı ise, İnsanoğlu da üç gün üç gece yerin bağrında kalacaktır.” Matta 12:39,40.

Mesih bizim günahlarımız için öldü. Üçüncü gün tekrar dirildi. “Kefas’a, sonra Onikiler’e göründü. Daha sonra da beş yüzden çok kardeşe aynı anda göründü. Bunların çoğu hala yaşıyor, bazıları ise öldüler. Bundan sonra Yakup’a, sonra bütün elçilere, son olarak zamansız doğmuş bir çocuğa benzeyen bana da göründüler.” 1. Korintliler 15.5-8. Bu insanlar, dirilmiş olan Rab İsa Mesih’in tanıkları oldular.

Elçiler, İsa Mesih’in iyi haberini vaaz ederek, çağrıyı ilettiler. Müjde’yi vaaz etmeleri kendilerine yasaklandı. İsa’yı ve dirilişini vaaz ettikleri için dövüldüler, hapse atıldılar ve öldürüldüler. Ama onlar İsa’yı görmüşlerdi. Onunla kişisel bir ilişki yaşamışlardı. Mesih ile ilgili, kendilerini kurtaran bilgiye sahiplerdi. Eğer O’nun dirilişi ile ilgili sahte tanıklar olmuş olsalar idi, bir yalan uğruna eziyet görmeye ve ölmeye istekli olurlar mıydı? Elbette olmazlardı!

Yeruşalim’deki din önderleri dirilişin vaaz edilmesine sadece İsa’nın ölü bedenini göstererek hemen o anda engel olabilirlerdi. Ama gösterecekleri bir beden yoktu. Mezar boştu.

Rab İsa Mesih dirildi. O, “Diri olan Ben’im. Ölmüştüm, ama işte sonsuzluklar boyunca diriyim” diyen Kurtarıcıdır. Amin. Vahiy 1:18.

 

Sizin Karşılığınız

O, sizin Kurtarıcınız mıdır? O’nu tanıyor musunuz?

İsa Mesih’in iyi haberi olan mesaj, “iman eden herkesin kurtuluşu için Tanrı’nın gücüdür.” Romalılar 1:16.

Pavlus ve Silas, Filipi’de hapse atılan hizmetkarlar idi. Bir deprem oldu ve zindancı mahkumların kaçmasından korktu. Yaşamından endişe ettiği için korkudan titreyerek Tanrı’nın elçilerine Kutsal Kitap’ta bulacağınız en önemli soruyu sordu. “Efendiler, kurtulmam için ne yapmam gerekir?” Elçiler zindancıya şöyle dediler: “Rab İsa’ya iman et, sen de ev halkından da kurtulursunuz.” Elçilerin İşleri 16:31.

Rab İsa Mesih, Kendisine iman edenlere sonsuz yaşam vaat eder. “Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin hiç biri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.” Yuhanna 3:16. İsa, “Size doğrusunu söyleyeyim, iman edenin sonsuz yaşamı vardır” dedi. Yuhanna 6:47.

İsa Mesih’i iman aracılığı ile kabul eden kişiler Tanrı’nın çocukları olurlar. “Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne kandan, ne beden, ne de insan isteğinden doğdular; tersine Tanrı’dan doğdular.” Yuhanna 1:12,13. İmanlılar, Tanrı’nın ailesine, yeniden doğdular.

İsa’ya iman etmenin anlamı nedir? Pek çok kişi için yalnızca zihinsel bir onaydır; George Washington, Julius Sezar ya da bazı diğer tarihi kişilere inanmak gibi. Bu kişiler Müjde’nin temel gerçeklerini bilirler ve ağızları ile Hıristiyan olduklarını ikrar ederler. Mantıkları anlamlı gibi görünebilir ve öğretiş açısından doğru bilgiye sahip olabilirler. Ama O’na asla kişisel Kurtarıcıları olarak güvenmezler ve O’nu yaşamlarına davet etmemişlerdir.

Kurtulmanız gerekir. Kurtulabilirsiniz. Kutsal Yazılar şöyle der: “İsa’nın Rab olduğunu ağzın ile açıkça söyler ve Tanrı’nın O’nu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen kurtulacaksın. Çünkü insan yürekten iman etmek ile aklanır. İmanını ağzı ile açıklayarak kurtulur.” Romalılar 10:9,10.

Eğer şimdiye kadar İsa Mesih’i Kurtarıcınız olarak kabul etmediyseniz, bugün O’nu çağırabilirsiniz. “Kutsal Yazı, ‘O’na iman eden utandırılmayacak’ diyor. Çünkü Yahudi, Grek ayrımı yoktur, aynı Rab hepsinin Rabbi’dir. Kendisini çağıranların tümüne eli açıktır. ‘Rabbi adı ile çağıran herkes kurtulacak.” Romalılar 10:11-13.

 
GotQuestions.org

sharing-your-faith

All About God
 

Scripture taken from the
New King James Version.
Copyright ©
1979, 1980, 1982
by Thomas Nelson, Inc.
Used by Permission.
All rights reserved.

Navigation Tips

Since visitors use different browsers and monitors, and have different preferences in how they navigate through a website, we've provided multiple ways to progress through the studies on KnowingJesusChrist.com.

1) For those who find drop-down, slide-out menus convenient, just hover over the category (menu link on the top bar) and sub-category (menu link in the drop down list).  If there is an arrow to the right of the item, the articles in that category will slide out.  (If there is no arrow, just click on the item.)  Click on any article to read it.  If you have a "wheel mouse," you should be able to roll it toward you to see more of the drop-down menu.

2) If you are unable to see all the drop-down or slide-out items (or just prefer a different way of navigating), click on the category (menu link on the top bar), then on any sub-category in the list that appears.  You will see a list of articles to choose from OR use our Site Map.

3) Most studies are part of a series (category or sub-category).  Each article within the category has a link to the next article so you can progress easily to the next study.

4) At the top of the page, you will also notice "Breadcrumbs" that show which category and sub-category you are in.  You may click on those links to return to the "parent" category or sub-category list.

5) ANSWERS to Review Questions and Quizzes are found in links at the end of the Review Questions or Quiz.  They may also be accessed by clicking on the category (which will show a list of all articles in the category).  The link at the end of the article will cause a pop up window to appear so you may easily refer to other pages on the site; the link in the Category list will open a normal page.

If you're looking for a particular topic, word, or phrase, try the Search feature in the right column.

Close this box by clicking on the top (dark brown) part again.