Bijbelse Doctrine van Redding
(Bible Doctrine of salvation)

Bijbel Verzen van Romeinen

De Noodzaak van Redding

 “Zoals geschreven staat: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één” (Romeinen 3:10).

 

“Wij weten nu, dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn; opdat alle mond gestopt wordt en de hele wereld doemwaardig wordt voor God. Daarom zal uit werken van de wet geen mens voor Hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde – de wet leert ons de zonde kennen” (Romeinen 3:19, 20).

 

“Want allen hebben gezondigd, en missen de heerlijkheid van God” (Romeinen 3:23).

 

“Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood; en zo de dood over alle mensen is gekomen, want allen hebben gezondigd” (Romeinen 5:12).

 

“Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heer” (Romeinen 6:23).

 

De Weg van Redding

 “Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus niet; want het is een kracht van God tot redding voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven” (Romeinen 1:16, 17).

 

“En worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed. Dit was om Zijn gerechtigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Hij deed dit om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is én rechtvaardigt diegene die uit het geloof in Jezus is” (Romeinen 3:24-26).

 

“Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid” (Romeinen 4:5).

 

“Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de Ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden. De wet echter kwam er nog bij opdat de overtreding zou toenemen, maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest, opdat, evenals de zonde geregeerd heeft tot den dood, zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus onzen Heer” (Romeinen 5:19-21).

 

“Als u met uw mond de Heer Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zo zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met den mond belijdt men tot zaligheid. Want de Schrift zegt: Ieder die in Hem gelooft zal niet beschaamd worden. Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want Een en dezelfde is Heere van allen en Hij is rijk voor allen die Hem aanroepen. Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden” (Romeinen 10:9-13).

 

Het Resultaat van Redding

 “Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God, door onze Heere Jezus Christus; Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade, waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten, dat de verdrukking volharding teweegbrengt, en de volharding ondervinding, en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is” (Romeinen 5:1-5).

 

“Zo is er dan nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood” (Romeinen 8:1, 2).

 

“De Geest Zelf getuigt met onzen geest, dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden” (Romeinen 8:16, 17).

 

“Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard? (Gelijk geschreven staat: Want omwille van U worden wij de hele dag gedood; wij worden beschouwd als slachtschapen.) Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere” (Romeinen 8:35-39).

 

Wat is uw reactie?

 

 
GotQuestions.org

sharing-your-faith

All About God
 

Scripture taken from the
New King James Version.
Copyright ©
1979, 1980, 1982
by Thomas Nelson, Inc.
Used by Permission.
All rights reserved.

Navigation Tips

Since visitors use different browsers and monitors, and have different preferences in how they navigate through a website, we've provided multiple ways to progress through the studies on KnowingJesusChrist.com.

1) For those who find drop-down, slide-out menus convenient, just hover over the category (menu link on the top bar) and sub-category (menu link in the drop down list).  If there is an arrow to the right of the item, the articles in that category will slide out.  (If there is no arrow, just click on the item.)  Click on any article to read it.  If you have a "wheel mouse," you should be able to roll it toward you to see more of the drop-down menu.

2) If you are unable to see all the drop-down or slide-out items (or just prefer a different way of navigating), click on the category (menu link on the top bar), then on any sub-category in the list that appears.  You will see a list of articles to choose from OR use our Site Map.

3) Most studies are part of a series (category or sub-category).  Each article within the category has a link to the next article so you can progress easily to the next study.

4) At the top of the page, you will also notice "Breadcrumbs" that show which category and sub-category you are in.  You may click on those links to return to the "parent" category or sub-category list.

5) ANSWERS to Review Questions and Quizzes are found in links at the end of the Review Questions or Quiz.  They may also be accessed by clicking on the category (which will show a list of all articles in the category).  The link at the end of the article will cause a pop up window to appear so you may easily refer to other pages on the site; the link in the Category list will open a normal page.

If you're looking for a particular topic, word, or phrase, try the Search feature in the right column.

Close this box by clicking on the top (dark brown) part again.