Het goede nieuws

Het goede nieuws van Jezus Christus de Messias

De belangrijkste boodschap van de Bijbel is het heerlijke goede nieuws van Jezus Christus, oftewel Messias, in het Hebreeuws, de taal die Jezus in Zijn tijd op aarde sprak.

Bij zijn afscheid, toen Hij terug naar de hemel ging, was Zijn laatste opdracht aan zijn volgelingen:

Trek de wereld in, en vertel aan de hele schepping het goede nieuws over Mij. Markus 16:15

Iedereen moet dit nieuws over Jezus de Messias te horen krijgen. Niemand ‘komt er wel’ zonder Hem. De reden daarvoor staat in de bijbel:>

Er is bij niemand anders redding te vinden (geen andere Naam aan de mensen gegeven) Hij is de Enige, door wie de mensen gered kunnen worden. Handelingen 4:12

Hij steekt ver uit boven alle andere mensen en Hij is de beroemdste persoon die ooit geleefd heeft. Met zijn leven en zijn onderwijs heeft hij meer mensen diepgaand geraakt dan enig ander. In vele landen gaat de tijdrekening uit van zijn geboortejaar. Zijn aantrekkingskracht strekt zich uit over de grenzen van rassen, culturen en naties. Mensen vonden in Hem wat ze in niemand anders konden vinden.

Niemand gaf ooit een dergelijk onderwijs als Jezus. Niemand heeft ooit zo geleefd als Hij. Niemand heeft ooit liefgehad zoals Hij. Er is niemand zoals Hij in de hele wereldgeschiedenis. Hij is onvergelijkelijk!

Wie is Hij?

Jezus is de Messias, de Zoon van God.

Bij een bepaalde gelegenheid vroeg Jezus aan zijn volgelingen: Wie ben Ik volgens de mensen? Zij antwoordden hem: Sommigen zeggen dat U Johannes de Doper bent, anderen denken dat U Elia bent. Of Jeremia of een van de andere profeten. Deze antwoorden waren natuurlijk allemaal fout. Jezus vroeg verder: En jullie dan, wat denken jullie over Mij? Simon Petrus gaf hem als antwoord: U bent de Messias, de Zoon van de levende God. Toen antwoordde Jezus hem: Gelukkig ben je, Simon, zoon van Jona! Mijn hemelse Vader heeft je dit persoonlijk duidelijk gemaakt. Je hebt dit niet van een mens. Jij bent Petrus. Op deze rots zal Ik Mijn Gemeente bouwen. De poorten van het dodenrijk zullen nooit macht over haar krijgen. Mattheüs 16:13-18

Jezus zelf claimde dat Hij de Zoon van God was. Toen Hij terecht stond voor de hogepriester Kajafas, werd hem gevraagd: ‘Zeg ons of U de Messias bent, de Zoon van God’. Hij antwoordde: ‘Het is zoals u hebt gezegd’. De Heer Jezus werd toen aangeklaagd wegens godslastering, waarop de doodstraf stond. Zie Mattheüs 26:63,64

Herhaaldelijk sprak Jezus over zijn relatie als Zoon met God de Vader. Om die reden beschuldigden de Joodse leiders hem ervan dat Hij zichzelf met God gelijkstelde. Wie anders dan Jezus kon zeggen: Want zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie Hij wil. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven, opdat allen de Zoon eren zoals zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet, Die Hem gezonden heeft. Johannes 5:21-23.

Jezus Christus, de Messias, is God

De apostel Johannes begint zijn evangelie als volgt: ’In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes schrijft het volgende over de identiteit van Jezus de Messias: ‘Het Woord kreeg een menselijk lichaam en leefde bij ons hier op aarde. Hij was vol vergevende liefde en waarheid. Wij hebben gezien hoe groot en machtig Hij is, de enige Zoon van de hemelse Vader. Johannes 1:14

Wij kunnen God alleen daar vinden waar Hij zichzelf bekend gemaakt heeft. Jezus is de enige die kon zeggen: ’ Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien’, in Johannes 14:9. De Zoon heeft de Vader bekend gemaakt. De apostel Paulus bracht het zo onder woorden: van Christus, de Messias, is de onzichtbare God zichtbaar geworden. Hij was er al voordat God aan de schepping begon. Christus Zelf heeft alles in de hemelen en op aarde geschapen, al het zichtbare en onzichtbare. Koningen en wereldheersers, regeringen en andere autoriteiten, alles is door Christus gemaakt tot Zijn eer. Hij was er al voordat er iets bestond en alles wat bestaat is er dankzij Hem. Kolossenzen 1: 15-17.

Want in Hem woont het hele wezen van God in een menselijke gedaante. Kolossenzen 2:9.

Wat deed Hij:

Jezus Christus, de Messias,
stierf voor onze zonden

De hele mensheid heeft een gemeenschappelijk probleem. Want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Romeinen 3:22b,23. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Romeinen 3:10. Zonde is een onmiskenbaar feit in het menselijke leven.

De zonde heeft consequenties. Er staat in Romeinen 5: 12 Samengevat is het zo: door de schuld van één mens, Adam, is de zonde in de wereld is gekomen en de dood is het logische gevolg van de zonde. De dood breidde zich uit naar alle mensen, want zij zondigden allemaal. En in Romeinen 6: 23 staat: De zonde betaalt een hard loon: de dood! Ieder mens heeft een afspraak met de dood want er staat in de brief aan de Hebreeën 9:27: Zo zeker als alle mensen eenmaal sterven en daarna beoordeeld worden...Niemand zal aan het rechtvaardige oordeel van God kunnen ontsnappen.

Je kunt jezelf niet redden door goede dingen te doen. De Bijbel is daar heel duidelijk over: Toch weten wij … dat niemand recht voor God kan staan door zich aan de Joodse wetten te houden, Galaten 2: 16. Maar toen de tijd aanbrak dat God ons, door de komst van Zijn Zoon, Zijn liefde en vriendelijkheid zou tonen, heeft Hij ons gered. Niet omdat wij het hadden verdiend, maar omdat Hij met ontferming over ons bewogen was en medelijden met ons had. Titus 3:4,5. Denkt u dat Jezus aan het kruis gegaan zou zijn wanneer wij door het doen van goede dingen gered konden worden? Paulus beantwoordt die vraag zo: ‘Wat God in Zijn genade heeft gedaan wil ik niet onderschatten. Want als wij het met God in orde konden maken door de Joodse wet te houden, zou Christus voor niets gestorven zijn’. Galaten 2:21.

U hebt een Redder nodig, een Verlosser. Kijk eens naar Jezus, die in uw plaats voor uw zonden stierf. ‘Christus is immers toen wij nog hulpeloos waren, op het juiste ogenblik voor slechte mensen gestorven. Is er iemand die voor een onschuldig mens wil sterven? Nauwelijks! Misschien gaat iemand nog zo ver dat hij zijn leven geeft voor een goed mens. Maar God heeft ons Zijn liefde getoond door Christus te sturen en Hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldige zondaars waren. Dat lezen we in Romeinen 5: 6-8. Jezus stierf toen wij nog hulpeloze en schuldige zondaars waren.

God liet het niet bij woorden alleen toen Hij over liefde sprak, Hij bewees zelfs duidelijk dat Hij van ons houdt. De liefde waarover het hier gaat, is niet onze liefde voor God, maar Zijn liefde voor ons. Daarom stuurde Hij Zijn Zoon, Die de straf voor onze zonden op zich heeft genomen om de verhouding tussen God en ons weer goed te maken. 1 Johannes 4: 10. Deze God van Liefde is hoogstpersoonlijk betrokken geraakt in de zonde en de redding van de hele mensheid.

Het spreken over het kruis was van het allergrootste belang voor de apostel Paulus; hij schreef: ‘Het belangrijkste van het goede nieuws dat ik heb ontvangen en u heb doorgegeven, is: Christus is voor onze zonden gestorven, zoals voorzegd is in de Boeken. Dat staat in de 1e brief aan de gemeente in Korinthe 15: 3. Christus stierf voor onze zonden!

Jezus Christus, de Messias, stond op uit de dood

Het sterven van de Messias aan het kruis is maar de helft van de boodschap. De opstanding uit de dood is de andere helft. Dood en opstanding van Jezus zijn onafscheidelijk verbonden. We lezen: Hij werd begraven en is op de derde dag weer levend gemaakt, wat ook in de Boeken stond. 1 Korinthe 15:4.

Jezus deed een opvallende bewering in Johannes 10:17 en 18. Hij zei: ‘De Vader houdt van Mij, omdat Ik Mijn leven geef en het later zal terugnemen. Niemand berooft Mij van het leven; Ik geef het uit eigen vrije wil. Want Ik kan en mag mijn leven geven en het terugnemen. Ik doe dat omdat mijn Vader dat heeft gezegd’. Niemand anders kan iets dergelijks claimen!

Jezus kondigde zijn wederopstanding zelf aan toen Hij de offerdieren en de geldwisselaars uit de tempel in Jeruzalem verdreef. Hij reageerde op de kritiek van de Joodse leiders; ’Breek deze tempel af’, zei Hij, ‘En in drie dagen zal Ik hem weer opbouwen’. Ze begrepen hem niet. ‘Maar Jezus sprak niet over de tempel! Hij bedoelde Zijn eigen lichaam’. Johannes 2: 19 en 21. Later zei Hij tegen sommige schriftgeleerden en Farizeeën over een bewijsteken dat zij gevraagd hadden: ‘Alleen een slecht en ongelovig volk vraagt om nog meer bewijzen. Het enige bewijs dat u krijgt is dat van Jona. Jona zat immers drie dagen en drie nachten in de buik van het grote zeemonster. Zo zal Ik drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn. Mattheüs 12: 39,40

Jezus Christus, de Messias, stierf voor onze zonden. Hij stond op de derde dag weer op uit de dood. Paulus de apostel schrijft daarover: ‘Hij is gezien door Petrus en daarna door de twaalf apostelen samen. Later is Hij gezien door vijfhonderd broeders tegelijk. Hoewel enkelen van hen al gestorven zijn, leven de meesten nog. Hij is gezien door Jakobus en daarna nog eens door alle apostelen. En als allerlaatste heb ik Hem ook gezien; ik, een onwaardige’. 1 Korinthe 15: 5-8 Deze mensen waren ooggetuigen van de opgestane Heer Jezus, de Messias.

De apostelen brachten de boodschap, ze verkondigden het goede nieuws van Jezus Christus. Het werd hen verboden dit bekend te maken maar ze gehoorzaamden God meer dan de mensen. Ze werden geslagen, gevangen gezet en om het leven gebracht omdat ze over Jezus en zijn opstanding uit de dood spraken. Ze hadden Jezus toch gezien en ze hadden een persoonlijke relatie met Hem. Ze hadden Hem leren kennen en waren daardoor gered voor de eeuwigheid. Als zij valse getuigen waren geweest en gelogen hadden toen ze zeiden dat de Messias opgestaan was uit de dood, zouden ze dan bereid geweest zijn voor die woorden te lijden en te sterven en hun leven op het spel te zetten voor een leugen? Natuurlijk niet!

De religieuze leiders in Jeruzalem hadden de boodschap van de opstanding onmiddellijk het zwijgen kunnen opleggen door het dode lichaam van Jezus te laten zien, maar ze hadden geen lijk dat ze konden tonen. Het graf was leeg.

De Heer Jezus Christus, de Messias, is opgestaan uit de dood. Hij is de Verlosser, die gezegd heeft: ‘Ik ben de Levende, en Ik ben dood geweest maar nu leef Ik voor altijd en eeuwig’. Openbaring 1: 18

Uw reactie

Is Hij uw Verlosser? Kent u hem?

De boodschap, het goede nieuws van Jezus Christus onze Messias ‘is Gods reddende kracht voor allen die geloven’ Romeinen 1:16

Paulus en Silas waren uitgezonden naar de stad Filippi, en werden daar gevangen gezet. Er kwam een aardbeving en de gevangenbewaarder vreesde dat de gevangenen zouden ontsnappen. Hij vreesde voor zijn leven en vroeg bevend aan deze boodschappers wat hij moest doen. Het is de belangrijkste vraag die we in de Bijbel kunnen vinden: ‘Zegt u mij, heren, wat moet ik doen om gered te worden?’ Zij antwoordden: ‘Geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten’. Handelingen 16: 31

De Heer Jezus Christus belooft eeuwig leven aan degenen die in hem geloven. ‘Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’ Johannes 3: 16. Bovendien zei Jezus: ‘Luister goed: Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven’. Johannes 6: 47.

Diegenen die Jezus Christus Messias door geloof aannemen, worden kinderen van God, want in Johannes 1:12-13 staat: ‘Maar allen die Hem wel aanvaard hebben, heeft Hij het recht gegeven kinderen van God te worden. Door geloof in Zijn naam worden zij opnieuw geboren, natuurlijk niet als mens, maar geestelijk, uit God’. Gelovigen zijn opnieuw geboren en zijn zo deel geworden van Gods familie.

Wat houdt het in om in Jezus te geloven? Voor veel mensen betekent dit niet meer dan een verstandelijk instemmen met het feit dat Hij bestaan heeft, zoiets als geloven in George Washington, Julius Caesar of een ander historisch persoon. Ze kennen de basisfeiten van het evangelie en noemen zich christen. Hun logica mag dan helemaal kloppen en het kan zijn dat ze precies de juiste leerstellingen aanhangen, maar zij hebben Hem nooit verwelkomd in hun leven en zijn Hem niet gaan vertrouwen als hun persoonlijke Verlosser.

U moet gered worden en u kunt gered worden. In de Bijbel staat: ‘Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. Als uw hart gelooft zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt zult u worden gered. Romeinen 10: 9,10

Als u de Heer Jezus Christus nooit hebt ontvangen als uw Redder en Verlosser, roep Hem dan vandaag aan. ‘ Want de Schrift zegt: Wie in Hem gelooft, komt niet bedrogen uit. En er is geen onderscheid tussen Joden en andere volken, want ze hebben allen dezelfde Heer. Hij geeft zijn rijke gaven aan allen die Hem aanroepen. Want er staat: ‘Ieder die de Naam van de Heer aanroept, zal worden gered’. Romeinen 10: 11-13.

Als u door middel van deze site voor het eerst uw vertrouwen op Jezus Christus als uw Verlosser hebt gesteld, nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen zodat wij ons met u kunnen verheugen.

Mensen die Jezus Christus als Verlosser hebben aangenomen worden door ons aangemoedigd om dagelijks de Bijbel te lezen en te bidden. Bijbelstudie en gebed zijn belangrijk.

 
GotQuestions.org

sharing-your-faith

All About God
 

Scripture taken from the
New King James Version.
Copyright ©
1979, 1980, 1982
by Thomas Nelson, Inc.
Used by Permission.
All rights reserved.

Navigation Tips

Since visitors use different browsers and monitors, and have different preferences in how they navigate through a website, we've provided multiple ways to progress through the studies on KnowingJesusChrist.com.

1) For those who find drop-down, slide-out menus convenient, just hover over the category (menu link on the top bar) and sub-category (menu link in the drop down list).  If there is an arrow to the right of the item, the articles in that category will slide out.  (If there is no arrow, just click on the item.)  Click on any article to read it.  If you have a "wheel mouse," you should be able to roll it toward you to see more of the drop-down menu.

2) If you are unable to see all the drop-down or slide-out items (or just prefer a different way of navigating), click on the category (menu link on the top bar), then on any sub-category in the list that appears.  You will see a list of articles to choose from OR use our Site Map.

3) Most studies are part of a series (category or sub-category).  Each article within the category has a link to the next article so you can progress easily to the next study.

4) At the top of the page, you will also notice "Breadcrumbs" that show which category and sub-category you are in.  You may click on those links to return to the "parent" category or sub-category list.

5) ANSWERS to Review Questions and Quizzes are found in links at the end of the Review Questions or Quiz.  They may also be accessed by clicking on the category (which will show a list of all articles in the category).  The link at the end of the article will cause a pop up window to appear so you may easily refer to other pages on the site; the link in the Category list will open a normal page.

If you're looking for a particular topic, word, or phrase, try the Search feature in the right column.

Close this box by clicking on the top (dark brown) part again.